Bramki obrotowe i kontrola dostępu

detektor

2011-02-09 11:57
 Oceń wpis
   

Kosze na śmieci opracowane w dużej liczbie przypadków z metalu lub tworzywa sztucznego używanym do przechowywania odpadów. Domowe kubły na odpady stoją najczęściej pod zlewozmywakiem w kuchni. Wrzuca się do nich w dużej liczbie przypadków różnego typu odpady kuchenne. Na dzień obecny najczęściej do kubłów na śmieci wkłada się torby plastikowe. Umożliwia to na utrzymywanie kubła w czystości, a wyrzuca się do śmietnika torbę ze śmieciami.

Od czasu ataków terrorystycznych w 1995 roku we Francji publiczne pojemniki na śmieci były zastąpione przeźroczystymi torbami plastikowymi, w których bardzo trudno ukryć ładunek wybuchowy. Dokładnie tak samo w Wielkiej Brytanii od czasów ataków terrorystycznych jest coraz mniej koszy w halach lotnisk i na stacjach kolejowych.

W pokojach częstokroć stawia się bardziej ozdobne pojemniki na śmieci, do których wrzuca się przykładowo. papiery. Pojemniki te posiadają w pewnych przypadkach pedał do podnoszenia pokrywy (jeżeli już pokrywa jest częścią pojemnika).

W apartamentowcach (blokach) konstruuje się zsypy na śmieci do których wysypywane są śmieci z kubła. Jednak w dużej liczbie przypadków niesie się kubeł do śmietnika, a śmieci wywozi tzw. śmieciarka (w pewnych przypadkach nazywana żargonowo śmieciarą) - samochód do którego ładuje się śmieci.

Tagi: Kosze na śmieci, pojemniki na odpady


2011-02-09 11:26
 Oceń wpis
   

W procesie planowania schematu zagospodarowania obszaru trzeba uwzględnić wytyczne ustalone rozporządzeniach (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.)
Mowa jest w nich o wymogach jakie detale kontroli dostępu np. bramki obrotowe powinny spełniać, żeby nie stanowiły zagrożenia w wypadku na przykład, ewakuacji. Co jest ewidentne ogrodzenie nie ma możliwość stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa osób. Prócz tego zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła a ponadto,  innych podobnych wyrobów i materiałów. Przepisy te nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
W rozporządzeniu poszukały się również informacje dotyczące bram i furt. Zainstalowane w ogrodzeniach bramy i furty nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd ludzi niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Stosowane w bardzo wielu przypadkach zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie widoczne w ciągu całej doby, a dodatkowo sygnalizację świetlną albo dźwiękową zmiany położenia ich ramion.

Szczegółowiej opisano wymogi dotyczące bram:

  • szerokość powinna wynosić w świetle przynajmniej 2,4 m,
  • przypadku użycia furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m.

Na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

 

Tagi: bramki obrotowe, bramki stadionowe, kontrola dostepu


2010-01-27 09:27
 Oceń wpis
   

Miejsca przebywania tłumu.

 

W celu spełnienia warunków bezpieczeństwa zaleca się aby widzowie byli w stanie osiągnąć miejsce bezpieczne w ciągu 8 minut w przypadku obszarów na wolnym powietrzu, i w ciągu 2 minut, w przypadku obszarów pod przykryciem. Zaleca się również aby długość trasy pojedynczego widza do wyjścia, w swobodnym strumieniu, wynosiła maksymalnie 30 metrów w obszarach pod przykryciemi maksymalnie 60 metrów w obszarach na wolnym powietrzu z tym, że długość tych tras należy mierzyć na drodze rzeczywistej.

Drogi dojścia - bramki obrotowe.

Wejścia dla personelu, policji, straży pożarnej, karetek pogotowia ratunkowego, służb ratowniczych należy wyznaczyć oddzielnie od głównych wejść dla widzów. Rozmieszczenie wejść dla widzów powinno zapewniać porządek podczas wejścia.

Bariery kierujące ruchem widzów w stronę wejść należy stosować w celu uniknięcia groźby stratowania spowodowanego naporem tłumu.

Wyraźne i pełne oznakowanie musi znajdować się na trasach prowadzących do wejść do obiektu oraz wokół stadionu. Oznakowanie to musi mieć formę czytelnych symboli graficznych zrozumiałych dla osób obcojęzycznych np. oznaczenia według kolorów lub piktogramów. Obiekt powinien posiadać odpowiednie podjazdy dla wózków inwalidzkich na drodze dojścia do obiektu.
Tagi: bramka obrotowa, kontrola dostępu, bramki obrotowe


2010-01-21 09:51
 Oceń wpis
   

Bramki obrotowe na obiektach sportowych stanowią element infrastruktury wejścia na obiekt. Wspomagają weryfikację osób w celu wyeliminowania wejść bez upoważnienia, wspomagają pracę służb porządkowych wpływając na uporządkowany i sterowany ruch tłumu, zapewniają większe bezpieczeństwo służbom porządkowym oraz większy komfort ich pracy, zwiększają wpływy organizatora imprezy poprzez utrudnienie sprzedaży tzw. „lewych” biletów przez osoby trzecie.

Należy pamiętać, że system kontroli wejścia powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone. Osoby zmierzające do przedostania się na chroniony obiekt w celu np. Uczestniczenia w imprezie będą posługiwały się wszelkimi metodami dążącymi do ominięcia przeszkód. Najsłabszym ogniwem systemu zawsze jest człowiek. Znane są przypadki gdzie z powodu braku nowoczesnego systemu identyfikacji osób wchodzących na obiekt grupa nieuprawnionych kibiców, wspomagana przez grupę solidarnych kibiców znajdujących się już na obiekcie po weryfikacji z ważnymi biletami przedostała się na obiekt przez ogrodzenie i uczestniczyła w imprezie. Brak właściwego systemu identyfikacji osób wchodzących wspomagany przez odpowiednią infrastrukturę i urządzenia jakimi są bramki obrotowe, kołowroty stadionowe umożliwia anonimowe uczestnictwo w imprezie co sprzyja zachowaniom agresywnym i bezprawnym.

Bramki obrotowe (kołowroty stadionowe) na stadionie Korona Kielce –  firma Gastop zainstalowała urządzenia  na wejściach kibiców do sektorów. Przez jeden kołowrót współpracujący z elektronicznym systemem identyfikacji wejść na obiekcie możliwe jest obsłużenie praktycznie 500 osób w ciągu godziny co dla przejścia pokazanego na załączonym zdjęciu pokazane jest 7 bramek obrotowych BR3-2S, które posiadając dwa ciągi komunikacyjne każda umożliwiają obsłużenie 1400 osób w ciągu jednej godziny. Za bramkami znajduje się bufor dla służb porządkowych w celu wykonywania ostatecznym czynności weryfikacyjnych i kontrolnych takich jak m.in. Niedopuszczenie do wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, eliminacja uczestnictwa osób z zakazem stadionowym lub pod wpływem alkoholu.

Bramki obrotowe (kołowroty stadionowe) umożliwiają sterowanie ruchem osobowym w celu wyeliminowania wejścia osób bez uprawnienia co mogłoby stworzyć zagrożenie przepełnieniem obiektu. Kołowroty wspomagają pracę elektronicznego systemu kontroli wejścia na obiekt w zakresie weryfikacji ilości osób znajdujących się na obiekcie w danej chwili.

Tagi: bramka obrotowa, kołowroty, kontrola dostępu, bramki obrotowe, furty stadionowe


2009-01-12 11:24
 Oceń wpis
   

Głównym aktem nad uregulowaniami poszczególnych Państw będących członkami Unii Europejskiej dotyczącym bezpieczeństwa na obiektach sportowych jest Konwencja Rady Europy nr 120 „w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej” sporządzona w Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku. Konwencja ta określa zasady współpracy i wspólne działania w celu zapobiegania i kontrolowania aktów przemocy i wybryków widzów w czasie imprez sportowych. Szczególny nacisk Konwencja kładzie na kontrolę nad tłumem, która powinna odbywać się m.in. przez oddzielenie od siebie rywalizujących ze sobą grup kibiców, ścisłą kontrolę dostępu, uwzględnienie niezbędnych barier tj. m.in. bram obrotowych (bramki obrotowe) i parkanów (ogrodzeń), które to umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie, służb porządkowych, policji i innych służb obsługujących imprezę sportową.

W/w konwencja określa zakres podstawowych wymogów jakie powinien spełniać każdy obiekt, na którym odbywają się imprezy sportowe, które w większości przypadków są równocześnie imprezami masowymi.

Zasady organizacji imprez masowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z ustawy organizator otrzymuje pewne uprawnienia. Uprawnieniami tymi są:

   1. Możliwość sprawdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej.

   2. Możliwość legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości.

   3. Możliwość przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób.

   4. Możliwość ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Większość imprez masowych spełniających warunki ustawy stwarza pewną sytuację prawną podmiotu będącego organizatorem tej imprezy. Jest on zobowiązany do zapewniania bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania. Organizator odpowiada za rzeczywiste szkody jakie poniosła Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby zdrowia, w związku z ich działaniem w miejscu i w czasie odbywania się imprezy.

Bramki obrotowe

stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu kontroli dostępu. Podczas projektowania stadionów, lotnisk, urzędów na ogół znajdują one zastosowanie jako element kontrolujący przepływ pieszych.

 

Tagi: bramka obrotowa, tripody, detektory metali, kołowroty, szlabany, kontrola dostępu, bramki obrotowe


2008-09-17 13:47
 Oceń wpis
   
Bramki obrotowe stanowią kluczowy element w systemach kontrolujących ruch pieszych. Zastosowanie ich daje możliwość uniknięcia zagrożeń związanych z niekontrolowanym przepływem osób.

Ruch pieszych o wysokim natężeniu wymaga odpowiedniej kontroli z wykorzystaniem bramek obrotowych, kołowrotów itp.

W odniesieniu do ruchu pieszego, systemy kontroli dostępu mogą zostać wzbogacone o bramki obrotowe. Bramka obrotowa prowadzi kontrolę wejść i wyjść w zakładzie pracy i może współpracować z systemami rejestracji czasu pracy. Kontrola dostępu stanowi jeden z kluczowych zagadnień dla obsługi obiektów użyteczności publicznej. Prawidłowa organizacja miejsc strzeżonych jest warunkiem odpowiedniego działania systemu KD. Odpowiednio zaplanowane bramki obrotowe lub bramki rozsuwane (jeżeli wymagana jest szybka przepustowość) muszą zapewnić dodatkowo możliwość sprawnej ewakuacji z obiektu. Wyjściem z sytuacji może być dodatkowa bramka uchylna lub bramka z ramionami opadającymi. Poprawnie zaprojektowany system kontroli dostępu oparty o bramki obrotowe i detektory metali oraz rejestracja czasu pracy pracowników gwarantuje dyscyplinę w zakładzie pracy.

Nieodzownym czynnikiem wyboru bramki obrotowej jest również proawidłowa ocena charakteru obszaru strzeżonego. Dla obiektów gdzie wymagana jest wzmożona kontrola dostępu zalecany jest kołowrót. Natomiast w przypadku rychu kołowego w obiektach o charakterze przemysłowym podstawowe narzędzia kontroli dostępu stanowią bramki obrotowe. Bramki obrotowe stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu kontroli dostępu. Podczas projektowania stadionów, lotnisk, urzędów na ogół znajdują one zastosowanie jako element kontrolujący przepływ pieszych.

 

Tagi: bramka obrotowa, tripody, detektory metali, kołowroty, szlabany, kołowrót, szlaban, bramki obrotowe


2008-08-06 11:07
 Oceń wpis
   

Odpowiednia organizacja ruchu osobowego w miejscach strzeżonych wymaga odpowiedniej wstępnej analizy ilości przejść w danym obiekcie. Niezbędnym czynnikiem doboru bramki obrotowej jest również ocena charakteru obszaru strzeżonego. Dla obiektów gdzie wymagana jest szczególna kontrola dostępu zalecany jest kołowrót. W przypadku ruchu samochodowego w obiektach o charakterze industrialnym zasadnicze narzędzie kontroli dostępu stanowi szlaban. W przypadku ruchu pieszego kontrola dostępu może zostać rozbudowana o bramki obrotowe. Bramka obrotowa zapewnia kontrolę wejść i wyjść w zakładzie pracy i może współpracować z systemami RCP. Kontrola dostępu stanowi jeden z kluczowych zagadnień dla obsługi obiektów użyteczności publicznej. Właściwa organizacja miejsc strzeżonych jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu KD. Odpowiednio rozplanowane bramki obrotowe lub bramki rozsuwane (w przypadku wymagań szybkiej przepustowości) muszą zapewnić dodatkowo możliwość szybciej ewakuacji z obiektu. Rozwiązaniem może być dodatkowa bramka uchylna lub bramka z ramionami opadającymi. Właściwie zaprojektowana kontrola dostępu oparta o bramki obrotowe i detektory metali oraz rejestracja czasu pracy pracowników zapewnia dyscyplinę w zakładzie pracy. Rozwiązanie umożliwia znacznie lepszą kontrolę dla pracodawcy i stanowi ważne źródło informacji do analizy organizacji pracy pracowników.

Organizowanie otwartych węzłów komunikacyjnych, jak dworce kolejowe i lotniska, bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań z dziedziny kontroli dostępu jest już prawie niewykonalne. Wymagania jakościowe dotyczące obsługi, czystości, a szczególnie bezpieczeństwa rosną nieubłaganie.

Tagi: bramka obrotowa, tripody, detektory metali, kołowroty, szlabany, kołowrót, szlaban, kontrola dostępu


2008-07-14 15:01
 Oceń wpis
   

W zapewnianiu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na lotniskach czy dworcach kolejowych nie bez znaczenia jest wykorzystywanie bramek obrotowych, bramek uchylnych oraz tzw. kołowrotów. Urządzenia te dzięki swojej budowie pozwalają sterować natężeniem ruchu pieszych. Dodatkowym atutem jest możliwość monitorowania oraz prowadzenia statystyk ruchu (np. ilości przejść). Lotniska, dworce kolejowe gdzie panuje duże natężenie ruchu wyposażane są najczęściej w kilka typów zabezpieczeń R11; bramki obrotowe, plus barierki, plus wykrywacze metali. W miejscach parkingowych organizację przypływu samochodowego zapewniają wszelkiego rodzaju szlabany. Dla rozbudowanych multi-parkingów zalecane są szlabany wyposażone w dłuższe ramię, zapewniające komfort oraz ułatwiające przejazd samochodom. Wyselekcjonowane miejsca centrów komunikacyjnych o wysokim stopniu zabezpieczenia wymagają połączenia mechanicznych form kontroli dostępu (np. bramki obrotowe) z urządzeniami wykorzystującymi rozwiązania z zakresu IT oraz elektroniki (bazy danych, kamery cyfrowe). Urządzenia te powinny zapewnić także możliwość sprawnej, a przede wszystkim bezpiecznej ewakuacji. Zastosowanie bramek z opadającymi ramionami pozwala na szybkie opuszczenie miejsca zagrożenia bez konieczności demontażu ramion bramki.

Tagi: bramka obrotowa, tripody, detektory metali, kołowroty, szlabany, kołowrót, szlaban, kontrola dostępu